Patent Ve Faydalı Model Hukuku

Patent Ve Faydalı Model Hakkına Tecavüzden Doğan Ceza Davaları:

Patent hakkına ve faydalı model belgelerine ve başvurularına tecavüz, cezai yaptırımlara da tabi tutulmuştur.

Suçlar Ve Cezalar
Patent Hakkındaki KHK md.73/A hükmüne göre, suç sayılan eylemler ve cezalar şöyledir;

a) 44 üncü maddede yazılı açıklamayı patent veya faydalı model başvurusu açısından gerçeğe aykırı olarak yapanlar, patentli veya faydalı modelli bir eşya veya ambalajı üzerine haklı olarak konulmuş patent veya faydalı model olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar veya kendisini haksız olarak patent veya faydalı model başvurusu sahibi veya patent veya faydalı model sahibi olarak gösterenler hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına veya ağır para cezasına veya her ikisine.

b) Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde 86 ncı maddede yazılı haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansı başkasına devreden, veren, rehineden, bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile patent veya faydalı modelle korunan bir buluşun sahibi olmadığı veya bunların koruma süresinin bittiği veya 129, 133 veya 165 inci maddelerde yazılı sebeple patentin veya faydalı modelin hükümsüzlüklerine veya sona ermelerine karar verilmesine rağmen, satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilânlarına, korunan bir patentle veya faydalı modelle ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde işaretler koyan veya ilân ve reklamlarda bu tarzda yazı ve işaretler kullananlar hakkında iki yıldan üç yıla kadar hapis cezasına veya ağır para cezasına veya her ikisine,


c) 136 ncı maddede yazılı fiillerden birini gerek faydalı model, gerek patentli buluş açısından işleyenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına veya ağır para cezasına veya her ikisine, ayrıca işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine,
Karar verilir.

(a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada bir işletmenin çalışanları tarafından doğrudan doğruya veya emir üzerine işlenmişse çalışanlar ve suçun işlenmesine mani olmayan işletme sahibi, müdür veya temsilcisi ve hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen yöneten kişi de aynı surette cezalandırılır. Bir tüzel kişinin işleri yürütülürken, 136 ncı maddede sayılan suçlardan biri işlenirse, tüzel kişi, masraflar ve para cezasından müteselsilen sorumlu olur.

Suçların kovuşturulması şikayete bağlıdır. Şikayet hakkına sahip olanlar; Patent hakkı tecavüze uğrayan kişi, TPE ve ilgili resmi makamlar. Şikayet süresi, fiil ve faili öğrenmeden iki yıldır.

Zapt, El Koyma Ve İmha;
Patentten ve faydalı modelden doğan hakları tecavüze uğrayandan başka, ayrıca patent/faydalı model başvurusu veya patent hakkı veya faydalı model belgesinden doğan haklara tecavüz edilmesi halinde üretilmesi ve kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bunları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaza, makine gibi vasıtalar, zapt edilebilir ve bunlara el konulabilir.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.